För ett kostnadsfritt kostnadsförslag på kalkyl, skicka underlaget till kalkyl@otiv.se, ange gärna vilket skede projektet befinner sig i och om det finns andra önskemål

Anbudskalkyler

På New Otiv Engineering delar vi in kalkylerna i följande kategorier:

Beställarkalkyl är en kalkyl som beställaren tar fram i anbudsskedet för att jämföra mot inkomna anbud. Detta för att kunna avgöra ifall entreprenör har lämnat räknat uppenbart lågt eller högt.
Risken med anbud som ligger utanför skäliga ramar är att någon av parterna under projektets gång hamnar på obestånd och inte kan slutföra sina åtaganden gällande både kontraktsarbetena och garantiåtaganden. 


A5.jpg

Anbudskalkyl är det man normalt tänker på i detta skede. Det är den kalkyl som entreprenören tar fram för att avgöra det pris man lämnar på rubricerat objekt.
Denna kalkyl innefattar mer än mängdning och prissättning även riskanalyser samt framtagande av anbudshandlingar.
På New Otiv Engineering har vi resurser att hjälpa till med hela anbudskalkylen eller utvalda delar av den


Skuggkalkyl är en kalkyl som kan användas i både entreprenör och beställarled. Den är en kvalitetssäkringsmetod som går ut på att en parallell kalkyl upprättas oberoende av den första och som sedan jämförs för att hitta eventuella felberäkningar.
Denna kalkyl är främst ämnad för komplexa projekt och projekt med höga belopp


Anbudsutvärdering, när alla anbud kommer in så finns oftast frågor kring reservationer, optioner och annat innehåll i anbuden som skiljer dem åt.
Istället för att åsidosätta anbud som avviker kan det finnas stora vinster i att utreda och utvärdera skillnaderna. Ibland även be om kompletteringar.


För ett kostnadsfritt kostnadsförslag på kalkyl, skicka underlaget till kalkyl@otiv.se, ange gärna vilket skede projektet befinner sig i och om det finns andra önskemål