Vi projekterar alla typer av elanläggningar på alla spänningsnivåer inom byggnader och tomtmark.
Ekonomi är förutsättningen för teknik varför vi valt att inkudera ekonomi som en del av vår projektering


Principen för vår metod

Kalkyl och budgetarbete grundstenen i vår projekteringsprocess och inte en kostnadskontroll efter utfört arbete. I samtliga skeden bär vi med oss en budgetram som vi parallellt med projekteringen följer upp. Detta skapar en unik kostnadsmedvetenhet genom hela arbetet och resulterar i mindre risk att falla utanför budgetramarna samt underlättar produktionsplaneringen. Genom vår metod undviker du obehagliga överaskningar i kostnadsbilden.
Läs mer om vår metod i de olika projektskedena nedan.


new-construction-site.jpg

Programhandling och Förstudie

I projektets begynnelse så identifierar vi kostnader och sätter upp mål för projektet. Vi samordnar mellan nätägare och skapar förutsättningarna för att i senare skeden sy ihop projektet.
Slutresutlatet blir en Programhandling med en totalkostnadsprognos.


Systemhandling / Förfrågningsunderlag

Systemhandlingsskedet inleds med en budgetering av kostnaderna för de olika tekniska systemen som måste finnas i byggnaden. Totalkostnadsprognosen delas upp på budgetposter som justeras allt eftersom systemen projekteras.

Resultatet blir till en Systemhandling eller Förfrågningsunderlag till Totalentreprenader

construction-site-building.jpg

building-construction.jpg

Bygghandling / Förfrågningsunderlag

Beroende på entreprenadform så tar vi antingen fram detaljerade bygghandlingar för utförandeentreprenad eller så utvärderar vi totalentreprenörens tekniska lösningar, bevakar kostnader för tilläggsarbeten och gör slutkostnadsprognoser.

Oavsett entreprenadform så används kostnadsuppföljningen som verktyg för att undvika skenande kostnader.


Produktionsskedet

När bygget är igång följer vi upp arbetet, hjälper till att hitta lösningar på problem och kontrollerar kostnader för tilläggsarbeten.

Vi är ett bollplank både tekniskt och ekonomiskt.

 

pexels-photo-38070.jpeg

pexels-photo-323705.jpeg

Relationshandlingar

Före slutbesiktning färdigställer vi relationshandlingarna.
Vi kan även hjälpa er att se över slutkostnaderna för projektet och ta fram nyckeltal för att öka kostnadsmedvetenheten i kommande projekt.


pexels-photo-257736.jpeg

Tekniska system vi arbetar med

  • Kanalisationssystem inomhus och utomhus
  • Elkraftsystem för distribution av kraft
  • Transformatorer, nätstationer, ställverk och kanalskenor
  • Elinstallationer, belysning och styrningar
  • Brand- och inbrottslarm, passersystem och andra lågvoltssystem.